KAMPANJAOHJELMA, eduskuntavaalit 2015

”Neuvotteleva, ratkaisukeskeinen Mikko Wikstedt Uudeltamaalta eduskuntaan, jotta saat äänesi kuuluviin”

Työ, kansalaisten turvallisuus ja koulutus

Työ: ”Ensin suomalainen työ ja yrittäminen”

Suomalainen sopimusyhteiskunta on maailman paras ja sen säilyttäminen sekä vahvistaminen on meidän kaikkien etu. Työelämän ja työhyvinvoinnin suunnitelmallinen kehittäminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja suomalaisten menestyksen.

Perustuslakimme sanoo, että julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta, edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Ketään ei myöskään saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Voittoa tekevät yritykset jakavat omistajilleen suuria osinkoja irtisanoen samaan aikaan työntekijöitään. Työaika-, työturvallisuus ja työsuojelulait on uudistettava nykyisen työelämän vaatimuksia vastaaviksi ja perustuslain hengen mukaisiksi. Samalla on laajennettava ryhmäkannelain soveltamisalaa antamalla ammattiliitoille työelämän ryhmäkanneoikeus laillisuusvalvonnan avuksi ja edistämiseksi.

Nykyinen hallitus on päättämättömyydellään ja epäjohdonmukaisuudellaan viivästyttänyt ja estänyt taloutemme tuottavuuden kasvua ja työllisyyden parantumista. Hallituksen harjoittama politiikka on nostettu yhdeksi keskeisemmäksi esteeksi investoida Suomeen.

Ympäristöpolitiikka on ollut kirkasotsaista ja tuhoisaa teollisuuden kilpailukyvylle. Kotimaisen energiatuotannon kehittämistä ja lisäämistä on hankaloitettu. Veropolitiikan poukkoilevuus sekä monikansallisia suuryrityksiä suosiva linja on myrkkyä PK-sektorille.

Työllisyyttä lisääviä investointeja on tuettava ja pienyrittäjien arvonlisäverotuksen alaraja on nostettava 80 000 euroon. Suunnitelmat alarajan asettamisesta 20 000 euroon helpottavat vain väkisin yrittäjästatuksen alle joutuneiden yksinyrittäjien toimintaa, mutta ei mahdollista uusien työntekijöiden palkkaamista.

On kehitettävä suomalaisen työn joukkorahoitusmalli, jolla yksityisiä sijoittajia kannustetaan sijoittamaan suomalaiseen työhön. Lisäksi on luotava rahastopohjainen rahoitusmalli, jossa kasvu-uralla oleville pienyrityksille syntyy luotettava ja riittävän pitkäaikainen rahoitus innovaation tuotteistamiseksi, kaupallistamiseksi ja markkinoimiseksi.

Määrätietoinen teollisuuspolitiikka luo yrityksille ehjän toimintaympäristön. Kelvollisin toimintaedellytyksin varustettu valmistava teollisuus lisää vientiä ja vähentää tuonnin tarvetta. Teollisuuden viime vuosien alas ajautumiseen on puututtava sääntelyä purkamalla. Teollisuuden tuotantokapasiteetti ja työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2008 yli 20%. Teollisuus kattaa Suomen viennistä 90%. Uudelleenteollistaminen on käynnistettävä ennen kuin on liian myöhäistä.

Verorikollisuuden eli harmaan talouden kitkeminen ei ole erityisesti kiinnostanut nykyhallitusta eikä EK:ta. Verorikollisuuteen on puututtava voimakkaasti pelkästään jo rehellisten yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Verotarkastuksille sekä harmaan talouden seurantayksikölle on osoitettava riittävät resurssit.

Lainsäädännöllä on määrättävä Suomessa operoivien ulkomaisten yritysten rekisteröinti, ja että verot on maksettava siinä maassa, missä liiketoiminnan voitto on saavutettu samoin kuin osinkojen ja myyntivoittojen vero.

Kansalaisten turvallisuus

”Julkisen vallan tehtävänä on turvata perusoikeuksien, kuten turvallisuuden toteutuminen”

Yhteiskunnan on turvattava ikääntyvien kansalaistensa hyvinvointi ja huolenpito ihmisarvon edellyttämällä tavalla. Hoidon laatu, hoitajien määrä ja riittävän tasokas huolenpito on kirjattava vanhuspalveluslakiin. Jäljellä olevien sotiemme veteraanien viimeisten vuosien huolenpito, hoito ja kuntoutus on järjestettävä arvokkaalla tavalla. – veteraanisäätiöiden säätiökirjojen mukaisen tehtävän suorittamista ja säätiöiden purkamista on valvottava.

Lapsille ja nuorille on taattava turvallinen kasvuympäristö. Heitä on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, eli heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Kansalaisten turvallisuus on muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa kyettävä ylläpitämään. Poliisin toimintaresurssit on taattava, minkä vuoksi poliisien sijoitus ja poliisihallinnon järjestelymuutokset tulisi arvioida tarpeiden ja tehtävämäärittelyn perusteella, ei pelkästään talousmatemaattisin tavoittein.

Oikeuslaitos on nykyaikaisen tiedonvälityksen ansiosta joutunut tarkemman arvioinnin kohteeksi kuin aiemmin. Kansalaiset seuraavat rikosten tutkintavaiheita, oikeudenkäyntejä ja tuomioita. Oikeudenkäyntien kokonaiskestoa pitää lyhentää ja oikeusturvan laatua parantaa. Rikosten uhriksi joutuneiden on saatava kohtuullisessa ajassa oikeutta. Rikoksista tuomittujen rangaistusten on vastattava väärintekojen laatua.

Ei-työperäistä maahanmuuttoa on hillittävä. Suuri osa turvapaikanhakijoista on liikkeellä taloudellisista syistä. On tärkeää käsitellä turvapaikkahakemukset nopeasti ja tehokkaasti sekä yhteiskunnan varojen säästämiseksi että oikeasti turvapaikan tarpeessa olevien henkilöiden ja sen saavien byrokratiaan tuhrautumisen ja laitostumisen estämiseksi. Turvapaikkahakemuksen käsittely saa kestää korkeintaan 90 vuorokautta.

Suomen geopoliittinen asema on erityisen haastava. Sijaintimme EU:n ja Venäjän pitkällä rajalla on ymmärrettävä kaikessa turvallisuuspoliittisessa harkinnassa. Viime aikojen turvallisuusasetelmien muutokset eivät ole tätä lähtökohtaa muuttaneet. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa, jolla on NATO-optio. Emme ole uhka kuin maahamme tunkeutujalle.

Maanpuolustuksen ehdoton tosiasia on se, että Suomen itsenäisyyttä ja turvallisuutta puolustavat ensisijassa suomalaiset. Puolustusmäärärahoja ei pidä määritellä vain tuottavuuslaskelmien vuoksi tai supistaa taloudellisten suhdanteiden mukaan.

Meidän on tarkasti pidettävä huoli siitä, että kykenemme vastaamaan uskottavasta kriisitilanteiden valmius- ja suorituskyvystä. Meidän on säilytettävä ja ylläpidettävä väkevää maanpuolustustahtoa. Tämän kykenemme ylläpitämään korkealaatuisella koulutuksella ja vahvistamalla materiaali- ja huoltovarmuuttamme.

Koulutus

”Suomen hyvinvointi tarvitsee jokaisen osaamista”

Tasa-arvoinen ja korkeatasoinen varhaiskasvatus ja koulutus ovat kilpailukykymme perusta ja ne luovat kansalaisille mahdollisuuden parempaan elämään.

Peruskoulussa tulee kukoistaa suomalaisuus ja suomalaisuuden juuret. Me suosimme Suvivirttä, jouluevankeliumia, virpomisia, laskiaisia – kaikkea mikä kuuluu suomalaisuuteen.

Pelko ei kuulu koulunkäyntiin eikä opiskeluun. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus opiskella rauhassa, ilman että kukaan jatkuvasti häiritsee ja terrorisoi oppimista. Hyvekasvatus, hyvät tavat, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys tulee saada osaksi jokaista peruskoulun oppituntia.

Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä ja innovaatioita, joten yritysajattelua tulee lisätä oppiaineisiin.

Opinto-ohjausta tulee varhaistaa ja lisätä, jotta nuoret välttyisivät turhilta opiskeluvuosilta ja löytäisivät oman alansa nopeammin. Opinto-ohjauksen tehtävänä on herättää nuorissa tavoitteita, toiveita ja unelmia! Minusta tulee isona…

Jokaisella on oikeus toisen asteen koulutuspaikkaan, sillä työelämässä ei pärjää ilman laadukasta koulutusta.

Kaikilla yli 16-vuotiailla itsenäisesti asuvilla opiskelijoilla, tulee olla samansuuruiset opintososiaaliset edut riippumatta vanhempien tuloista tai oppilaitoksesta. Opintotukea tulee myöntää yhteen korkeakoulututkintoon ja kahteen ammattitutkintoon.

Mahdollistetaan korkeakouluille rahoituspohjan laajentaminen mm. säätämällä lukukausimaksut EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisille opiskelijoille.

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen erilaiset tehtävät, ns. duaalimalli on säilytettävä toisella asteella ja korkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyttä on vahvistettava ja yliopistojen tulee perustaa koulutus uusimpaan tutkimustietoon. Oppilaitosten keskinäinen yhteistyö on kannatettavaa. Lakiin tulee kirjata selkeästi opettajien oikeudet ja velvollisuudet ja täydennyskoulutus. Lisäksi on perustettava opettajarekisteri. Avoimuus tässäkin asiassa on tärkeää hyvän yhteistyön aikaansaamiseksi.